Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden van Induxion.

 


Artikel 1. Definities:

 

1.1.             Opdrachtnemer:  Induxion

1.2.             Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

1.3.             Werkzaamheden: alle werkzaamheden die opdrachtnemer verricht, in de ruimste zin van het woord.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid:

 

2.1.             De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes, alsmede op alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en voorts in het algemeen op alle werkzaamheden die opdrachtnemer verricht en de eventueel aan derde uitbestede werkzaamheden. 

2.2.             Van wijziging of in afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts sprake zijn voor zover opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.3.             De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn nimmer van toepassing in de in lid 1 genoemde gevallen

 

Artikel 3. Aanbiedingen:

 

3.1.             Alle door opdrachtnemer gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend.

 

Artikel 4. Uitvoering werkzaamheden:

4.1.             Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de voor opdrachtgever te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd. Opdrachtnemer is bevoegd om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, in welk geval opdrachtgever bevoegd is om de overeenkomst met opdrachtnemer te ontbinden.

4.2.             Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de toepasselijke gedrag- en beroepsregels in acht, alsmede de door beroepsorganisaties uitgevaardigde richtlijnen en opgestelde Verordening(en)

4.3.             Indien de opdrachtnemer als gevolg van hem niet toe te rekenen tekortkoming, daaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort tot de betreffende onderneming is opgeheven c.q. opdrachtnemer alsnog in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtgever is onder deze omstandigheden evenwel bevoegd tot ontbinding van de overeenkomst.

 Artikel 5. Bescheiden en gegevens:

5.1.             Opdrachtgever dient alle bescheiden en gegevens die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen van de opdrachtnemer.

5.2.             Opdrachtnemer is bevoegd om uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op te schorten tot dat de opdrachtgever heeft voldaan aan de in het vorige lid vermelde verplichting, waarbij de gevolgen van de opschorting geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever komen.

5.3.             Op verzoek van de opdrachtgever zullen de door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem worden geretourneerd, behoudens het in Artikel 8 lid 6 neergelegde retentierecht.

 

Artikel 6. Gebruik van resultaten:

6.1.             Opdrachtnemer is bevoegd om de na uitvoering van zijn werkzaamheden verkregen cijfermatige -resultaten, voor zover deze niet zijn te herleiden tot individuele opdrachtgevers, te gebruiken voor statistische of vergelijkbare doeleinden.

6.2.             Opdrachtgever is uitsluitend na toestemming van opdrachtnemer bevoegd tot openbaarmaking van de door opdrachtnemer  opgestelde uitkomst van zijn werkzaamheden met betrekking tot een verantwoording, echter met dien verstande dat alsdan openbaarmaking dient plaats te vinden van de volledige door opdrachtnemer opgestelde uitkomst van zijn werkzaamheden met betrekking tot een verantwoording tezamen met de volledige verantwoording waarop de uitkomst betrekking heeft.

 

Artikel 7. Honorarium:

7.1.             Ten aanzien van de werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht is een honorarium verschuldigd dat wordt berekend volgens de gebruikelijke vaste of uurtarieven van de opdrachtnemer, dan wel het tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf overeengekomen tarief.

7.2.             Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden.

7.3.              Het honorarium is verschuldigd zodra door opdrachtnemer enige werkzaamheden zijn verricht, in die zin dat in geval een uurtarief van toepassing is, een gemaakt uur terstond geïnd kan worden en in geval een vast bedrag van toepassing is, dit bedrag steeds opeisbaar is voor het gedeelte waarvoor de werkzaamheden zijn verricht.

7.4.             Opdrachtnemer zal het verschuldigde honorarium, vermeerderd met eventueel verschuldigde omzetbelasting, periodiek, dat wil zeggen dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal, per jaar of na afronding van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening brengen, waarbij eventuele voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden zo mogelijk gelijktijdig aan opdrachtgever zullen worden doorberekend

7.5.             Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om voor aanvang van de werkzaamheden en/of tussentijds, een voorschot te verlangen terzake van te verrichten werkzaamheden, zonder betaling waarvan opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden niet behoeft aan te vangen of behoeft voort te zetten, terwijl de gevolgen hiervan geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever komen.

 Artikel 8. Betalingen en beeindigen van een contract:

 

8.1.             Tenzij anders aangegeven wordt de kosten voor het onderhoud en beheer van Domeinnamen, Email-accounts en Websites per kwartaal en vooruit gefactureerd.

8.2.             Het op een factuur vermelde totaalbedrag dient opdrachtgever binnen 15 dagen  na factuurdatum te betalen in Nederlandse valuta, door middel van storting of bijschrijving op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.

8.3.             In geval opdrachtnemer geen betaling heeft ontvangen binnen de in lid 1 genoemde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag vanaf de vervaldag tot de dag van algemene voldoening.

8.4.             In geval opdrachtnemer geen betaling heeft ontvangen binnen de in lid 1 genoemde termijn is opdrachtgever voorts buitengerechtelijke incasso-kosten verschuldigd overeenkomend met het incasso-declaratietarief als gehanteerd door de Nederlandse orde van advocaten.

8.5.             Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.6.             Indien twee of meer opdrachtgevers tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele factuurbedrag.

8.7.             Zolang de opdrachtnemer geen volledige betaling heeft ontvangen van opeisbare vorderingen op opdrachtgever, waaronder mede begrepen uitstaande facturen en/of overeenkomstig lid 2 verschuldigde rente en kosten, is opdrachtnemer bevoegd tot nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, daaronder mede begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden

-uitgezonderd zaken en bescheiden van opdrachtgever die geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan- tot het moment van algehele voldoening, terwijl de gevolgen van deze opschorting geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever komen.

8.8       Beeindigen van een lopend contract dient 1 kalendermaand voorafgaand aan de vervaldatum schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 9. Intellectuele eigendom:

9.1.             Op alle door opdrachtnemer vervaardigde werken, waaronder adviezen, (model)contracten, systeemontwerpen, computerprogramma’s, werkwijzen  en andere producten van de geest, rust het auteursrecht van de opdrachtnemer, zodat opdrachtgever niet is gerechtigd deze werken, al dan niet met inschakeling van derden, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te bewerken, behoudens toestemming van opdrachtnemer.

9.2.             Voorts is het opdrachtgever verboden om de gegevensdragers van deze producten aan derden ter hand te stellen, behoudens toestemming van de opdrachtnemer.

9.3.             Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor octrooi-inbreuken die worden veroorzaakt door het gebruik van de goederen in samenhang met goederen die niet door hem ter beschikking zijn gesteld of op een andere wijze waarvoor de goederen niet ontworpen of bestemd zijn.

9.4.             Hetgeen in lid 9.3 is bepaald, vindt overeenkomstige toepassing plaats indien een aanspraak van een derde is gegrond op schending van enig auteursrecht of merk, dan wel inbreuk op wettelijk gedeponeerde tekeningen of modellen.

 

Artikel 10. Reclameren:

10.1           Indien opdrachtgever meent dat er sprake is van een gebrek ten aanzien van de door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden, dan wel de door opdrachtnemer verstrekte factuur, dient opdrachtgever binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken door opdrachtnemer, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek voor zover opdrachtgever kan aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, bij opdrachtnemer te reclameren.

10.2           Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

Artikel11. Aansprakelijkheid:

11.1           De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door of verband houdende met de door hem verrichtte werkzaamheden daaronder mede begrepen schade als gevolg van niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden, is beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer  zich heeft verzekerd, te weten f 1.000.000,- per gebeurtenis, waarbij een maximum geldt van f2.000.000,- per (verzekerings-) jaar.

11.2           Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade c.q. schade in de bedrijfssfeer van opdrachtgever welke op enigerlei wijze verband houdt met of is veroorzaakt door de door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden, waarbij onder indirecte schade c.q. schade in de bedrijfssfeer mede wordt begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever.

11.3           Voorzover dit niet reeds uit de wet voortvloeit, is Induxion niet aansprakelijk, indien een aantoonbare schade het gevolg is van:
storingen in de electriciteitsvoorziening, in storingen van communicatieverbindingen van derden of in apparatuur- of programmatuur van derden;
werkzaamheden aan communicatievoorzieningen van derden of in apparatuur of derden; ongeautoriseerd toegang die derden zich hebben verschaft tot de hardware van Induxion; verspreidng van computervirussen en besmetting van de hardware en software van Induxion met een virus, spam of malware;
maatregelen van een toezichthoudende instantie of enige overheidsinstantie waardoor werkzaamheden door Induxion worden beperkt;
foutieve informatie geleverd door Induxion, waaronder het doorgeven van een verkeerd telefoonnummer;
inmateriele schade of  geestelijk eigendom veroorzaakt door uitgevoerde werkzaamheden en handelingen. 

11.4           Opdrachtgever dient opdrachtnemer te allen tijde en tijdig de gelegenheid te bieden om schade van de opdrachtgever welke is veroorzaakt door of verband houdt met de door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken c.q. te beperken.

11.5           Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens verzending of vervoer, ongeacht de reden van verzending of vervoer en ongeacht de persoon die opdracht heeft gegeven tot verzending of vervoer.

11.6           Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.

11.7           In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partijen van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de noodzakelijke bewijsstukken, schriftelijk aan de andere partij mededeling worden gedaan.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht:

12.1           Nederlands recht is van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes, alsmede op alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en voorts in het algemeen op alle werkzaamheden die opdrachtnemer verricht en de eventueel aan derde uitbestede werkzaamheden.

12.2           Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer welke verband houden met door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden, of door opdrachtgever verstrekte opdrachten, of overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verband houdende met het beroep en bedrijf van de opdrachtnemer en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Einde Algemene Voorwaarden.
Akkoord

 

Door ondertekening van deze Algemene Voorwaarden verklaart ondergetekende dat hij/zij teken bevoegd is; kennis heeft genomen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en dat geen andere Voorwaarden van toepassing zijn.

 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

 

 

Organisatie:                             .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

Koper / opdrachtgever :                       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

Plaats :                                    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

Datum :                                               .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

Handtekening :                         .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

 

Dit formulier dient ingevuld en ondertekend in een gefrankeerde envelop naar het postadres van Induxion te worden verstuurd. Printable Version